Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό».

Ο τίτλος ισοδυναμεί με τον διεθνή τίτλο MSc (Master of Science in Tourism Entrepreneurship).

Ο τίτλος υπογράφεται από τις συνδιοργανώτριες ακαδημαϊκές μονάδες.

Το Μ.Δ.Ε. συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα και την εξειδίκευση που απέκτησε ο υποψήφιος, τη διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS).