Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 3.000 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις :

α) η πρώτη δόση των διδάκτρων (1.200 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ.,

β) η δεύτερη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (900 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής και πριν από την έναρξη εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας.